Περιγραφή Έργου

Ο πρωτογενής και ο σχετικός δευτερογενής τομέας φαίνεται να έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση των επιχειρηματιών σε επιχειρηματική τεχνογνωσία, καινοτομία, πρακτική εκπαίδευση, καθώς και καθοδήγηση στην ίδρυση και ανάπτυξη επιχειρήσεων, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας. Η ελληνοβουλγαρική διασυνοριακή περιοχή (CB) στερείται ιδιαίτερα τέτοιων εργαλείων υποστήριξης, δεδομένου ότι οι πρωτεύουσες της Αθήνας και της Σόφιας αντιπροσωπεύουν τους κύριους επιχειρηματικούς κόμβους, ενώ οι περιφερειακές επαρχίες υφίστανται τις συνέπειες της κακής πρόσβασης σε τελευταίας τεχνολογίας τεχνογνωσία και καινοτομία. Η Βουλγαρία συγκαταλέγεται μεταξύ των 3 με τις χαμηλότερες επιδόσεις στην ΕΕ, παρά την εμφανή βελτίωση σε αρκετούς επιχειρηματικούς δείκτες. Ομοίως, η Ελλάδα κατατάσσεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ σε δεξιότητες και καινοτομία. Η οικονομία και στις δύο πλευρές των συνόρων είναι κυρίως αγροτική και η πλειονότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελείται από Μικρές προς Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με χαμηλή ικανότητα ανάπτυξης ή/και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. Σύμφωνα με τα ενημερωτικά δελτία SBA 2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 65,2 % της προστιθέμενης αξίας και το 75,4 % της απασχόλησης για τη Βουλγαρία και το 63,6 % της προστιθέμενης αξίας και το 85,2 % της απασχόλησης για την Ελλάδα αντίστοιχα, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της ΕΕ 56,8 % και 66,4 %. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν τη σημασία της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ και κάνουν ακόμη πιο εμφανές το πρόβλημα της έλλειψης επαρκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και λύσεων για τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

Οι ΜΜΕ στον τομέα της ΚΤ πρέπει να αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση σε σημαντικές γνώσεις και επιχειρηματικά εργαλεία, όπως έρευνα και ανάλυση αγοράς, πληροφορίες σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και γνώση σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τα προϊόντα/υπηρεσίες. Οι περιφερειακές ΜΜΕ τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή γεωργικό τομέα υστερούν σε τεχνολογική πρόοδο, κυρίως λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε πληροφορίες, καθώς και της απουσίας κατάρτισης και υποστήριξης, που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών . Παρόλο που τα εμπλεκόμενα άτομα έχουν αναπτύξει εξαιρετικές δεξιότητες στις διαδικασίες παραγωγής, δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες μάρκετινγκ, διοικητική τεχνογνωσία και καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών. Οι νέοι επιχειρηματίες, ειδικά, χρειάζονται πρόσβαση σε γενικές και ειδικές γνώσεις και εργαλεία για να επιτύχουν επιχειρηματική ανάπτυξη και βιωσιμότητα. Εκτός από την έλλειψη των απαραίτητων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας, η χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα μαστίζεται από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της οικονομικής κρίσης, που εκδηλώθηκαν κυρίως σε ελληνικό έδαφος, αλλά δημιούργησαν δευτερογενή επίδραση στην περιοχή της ΚΤ. όπου οι περιφερειακές οικονομίες και στις δύο πλευρές είχαν δημιουργήσει μακροχρόνιες και πολύπλοκες διασυνδέσεις. Επιπλέον, η ανθρώπινη ανάπτυξη και οι δεξιότητες είναι ανεπαρκείς και το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο των επιχειρήσεων, το ανθρώπινο δυναμικό τους, δεν χρησιμοποιείται.

Για την επίτευξη βιωσιμότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων στον τομέα της ΚΤ, καθώς και για την αντιμετώπιση των υψηλών περιορισμών που επιβάλλονται από τον COVID-19, οι ΜΜΕ χρειάζονται βελτιωμένες δεξιότητες και καλύτερα ηλεκτρονικά εργαλεία, τα οποία θα παραδοθούν από το έργο Bu4Inno μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της επαγγελματικής κατάρτισης. Το έργο στοχεύει όχι μόνο σε νέες γεωργο-ΜΜΕ και δυνητικούς επιχειρηματίες με ιδέες για να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, αλλά και σε καθιερωμένες ΜΜΕ που προσπαθούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να καινοτομήσουν, να αναπτύξουν νέα προϊόντα/υπηρεσίες και να συνεργαστούν στον τομέα της ΚΤ.

 

Related Articles

Free Joomla! templates by Engine Templates