Описание на проекта

Земеделието като първичен сектор и свързаните с него вторични сектори като преработка и производство на храни са с ограничен или без достъп до бизнес ноу-хау, иновации, практическо обучение, както и обучение за установяване и развитие на бизнес. Трансграничният гръцко-български регион е особено лишен от такива инструменти за подкрепа, като се има предвид, че столиците Атина и София представляват основните бизнес центрове, докато периферните региони страдат от ефектите на лошия достъп до най-съвременните експертиза и иновации. България е сред 3-те най-слабо представящи се в ЕС, въпреки видимото подобрение по няколко бизнес показателя. По подобен начин Гърция се нарежда под средното ниво за ЕС по умения и иновации. Икономиката от двете страни на границата е предимно селска и по-голямата част от предприемаческата дейност се състои от малки и средни предприятия (МСП) със слаба способност за разработване и/или приемане на нови технологии. Според данните за 2018 г. на Small Business Act Fact Sheets на Европейската комисия, МСП представляват 65,2 % от добавената стойност и 75,4 % от заетостта за България и съответно 63,6 % от добавената стойност и 85,2 % от заетостта в Гърция, надхвърляйки средното за ЕС от 56,8 % и 66,4 %. Тези цифри подчертават значението на предприемачеството на МСП и изтъкват още повече проблема с липсата на достатъчно схеми за финансиране и решения за бизнеса в района.

МСП в трансграничния регион се сблъскат с ограничен достъп до важни знания и бизнес инструменти, като пазарни проучвания и анализи, информация за източници на финансиране, както и знания за регулаторната рамка, залегнала в основата на продуктите/услугите. Предприятията както в първичния, така и във вторичния сектор като земеделие и храни изостават в технологично отношение, главно поради липсата на достъп до информация, както и липсата на обучение и подкрепа, които са от съществено значение за успешното разработване на нови продукти и/или услуги. Въпреки че участващите хора са развили отлични умения в производствените процеси, им липсват необходимите маркетингови умения, административен опит и иновации за разработване на нови продукти и/или предлагане на иновативни услуги. Особено младите предприемачи се нуждаят от достъп до общи и специфични знания и инструменти за постигане на растеж и устойчивост на бизнеса. Освен липсата на необходимите предприемачески умения и опит, частният сектор е засегнат финансово от продължаващите последици от икономическата криза, която настъпи главно на гръцка територия, но се разпространи в  трансграничния регион, поради дълготрайните и сложни взаимовръзки на икономиките от двете страни. Освен това развитието на човешките ресурси и уменията са недостатъчни и най-важният актив на предприятията, техният човешки капитал, не се използва.

За постигане на устойчивост и растеж на бизнеса в трансграничния регион, както и за справяне с високите ограничения, наложени от COVID-19, МСП се нуждаят от подобрени умения и по-добри електронни инструменти, които ще бъдат предоставени от проект Bu4Inno чрез развитие на умения и обучение. Проектът е насочен не само към нови земеделски МСП и потенциални предприемачи с идеи за стартиране на собствен бизнес, но и към утвърдени МСП, които се стремят да подобрят уменията си, да въвеждат иновации, да разработват нови продукти/услуги и да си сътрудничат в трансграничния регион.

Related Articles

Free Joomla! templates by Engine Templates