Очаквани ползи

Целта е да се разработи усъвършенствана система за подкрепа на предприемачеството и по-специално земеделски МСП и фермери в трансграничния регион. В тази връзка резултатите ще бъдат нови и утвърдени предприятия, които ще получат подкрепа и обучение, ще могат да се възползват от иновации и благодарение на експертизата на водещият партньор, на нови агрибиотехнологични методи. От гръцка страна ще се обнови съществуващо съоръжение с нов софтуер, хардуер и обзавеждане, за да работи като инкубатор за предоставяне на обучение на млади фермери и предприемачи, подпомагане на МСП и превръщане в информационен център за селскостопанското предприемачество.

От българска страна ще бъде надграден съществуващ инкубатор, за да функционира като инфоцентър – инкубатор за обучение на млади фермери и предприемачи и подпомагане на МСП, за да улесни целевите групи, включително хора с увреждания. Ще се направят Анализ на състоянието на предприемачеството и селскостопанския сектор в ТГР и Анализ на възникващите предизвикателства, пред които са изправени МСП в секторите земеделие и храни, вкл. COVID-19, и препоръки за действия.

Разработени инструменти: социално приложение и електронна платформа за предоставяне на информация, достъп до обучение и подкрепа през целия живот и образование.

Организиране на два иновативни лагера от двете страни на трнасграничния регион; учебни посещения и събития за насърчаване на обмена на идеи, опит, ноу-хау и демонстрация на иновации за МСП в ТГ регион.

Разработени обучителни материали за потенциални нови предприемачи и МСП, обучение за 4 до 6 обучителни групи, съобразено с констатациите и препоръките от анализа и проучванията, извършени в рамките на проекта, обучени повече от 20 млади хора потенциални предприемачи със знания и умения за стартиране на собствен бизнес, свързан със земеделието.

Очаква се от проекта да излязат най-малко 10 нови предприемачи със знания и умения в областта на иновациите, финансирането на нови продукти и услуги и сътрудничество. Бизнес инкубатор - Гоце Делчев и Инкубаторът на Университетът на Македония ще бъдат надградени съответно и ще продължат да подкрепят предприемачите и МСП.

Related Articles

Free Joomla! templates by Engine Templates