Цели

Целта е да се разработи усъвършенствана система за подкрепа на предприемачеството за МСП от сектори земеделие и храни в трансграничния регион, които произвеждат голямо разнообразие от стоки и ангажират значителна част от работната сила на региона.  

Трансграничният регион е важен производител на варива, зеленчуци и билки. Има и развити МСП, занимаващи се с преработка на селскостопански продукти. Селскостопанският сектор тук се характеризира със силна загуба на конкурентоспособност и социално-икономически упадък.

Целта на Bu4Inno е да насърчи устойчивото развитие, основано на икономика на знанието на трансграничния първичен сектор, което може да се реализира чрез научни изследвания и иновации, насърчаващи устойчивостта и напредъка на земеделския и агропромишления сектор за региона чрез укрепване на процесите на сътрудничество в първичния и вторичен сектор в двете страни.

Bu4Inno има за цел също да стимулира бизнес иновациите, чрез сътрудничество с INAB/CERTH, създаване и подкрепа на съществуващи МСП в иновативни инкубатори. Bu4Inno се фокусира върху селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост като основен източник на доходи за жителите от двете страни на границата.

Bu4Inno ще се стреми да помогне младите фермери да развият собствен бизнес, както и съществуващите МСП чрез предоставяне на иновативни идеи от водещия партньор, който е експерт по биотехнологии и местно биоразнообразие, както и обучение и информация чрез два инкубатора в трансграничния регион.

В INAB ще бъде създадена електронна платформа, която да предлага подкрепа, обучение и образование. Партньорите по проекта ще предоставят обучение и подкрепа в разработването на нови продукти, развитието на предприемачеството във финансите и в иновациите в селскостопанския сектор. Bu4Inno има за цел също така да популяризира иновативни методи за търговия, свързани с прилагането на системи за преработени храни към продуктите с висока стойност, стимулиращи развитието на агро-индустриалния сектор.

Related Articles

Free Joomla! templates by Engine Templates