Партньори по проекта

Център за изследвания и технологии Hellas (CERTH)/ Институт по приложни биологични науки (INAB) (LP)

CERTH/INAB (LP) е водещият изследователски институт в областта на CB с опит в иновациите в селскостопанския сектор. LP има силно сътрудничество и участие в много МСП в областта, като им помага да правят иновации, да разработват нови продукти и да проникнат на пазара, увеличавайки тяхната видимост и финансовото им състояние. LP е участвал в множество проекти, както национални, така и международни и дори директно с индустрии, предлагащи своя опит в иновациите в сектора на хранително-вкусовата промишленост; като е награден от Министерството на земеделието и президента на Демокрацията на Гърция за тези действия. По този начин LP ще допринесе значително в системата за подкрепа на МСП, като предлага нови иновативни и напреднали познания за агробиотехнологията и молекулярните инструменти, които могат да бъдат приложени в МСП, за да помогнат на предприемачите да разработят нови продукти. LP има богат опит в изследванията, управлението на проекти, подпомагането на организирането на наставнически събития и опит в B2B мрежови събития. LP участва във всички етапи от изпълнението на Bu4Inno и отговаря за цялостното управление на проекта. Освен това е водещ партньор на действия 1, 3 и 4, обучение/образование, разработка на социалното приложение, проследимост и брандиране на продукти.

 

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството (PP2)

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев (PP2) има значителен опит и познания в създаването и развитието на МСП и предприемачи чрез предоставяне на интелигентна подкрепа с цялостни висококачествени бизнес услуги: информация, консултации, менторство, бизнес планиране, обучение и наставничество, достъп до финансиране, изграждане на капацитет, трансфер на знания и насърчаване на иновациите. PP2 провежда проучвания, разработва учебни програми и материали за обучение по предприемачество, развива предприемачески и бизнес умения, предоставя иновационни услуги и наставничество, развива партньорства и работа в мрежа с публични органи, бизнес и образователни институции. Център за професионално обучение към БИ-ГД е сертифициран от НАПОО и предоставя професионално обучение по предприемачество, маркетинг и управление, селско стопанство, електронно обучение и дигитална компетентност. PP2 участва във всички етапи на проекта и отговаря за дейности 1 и 2, за предоставяне на информация, консултантски услуги, наставничество, възможности за финансиране на потенциални фермери и МСП, както и за обучение и подкрепа на предприемачи и стартиращи фирми. БИ-ГД работи в тясно сътрудничество с двата академични партньора за укрепване на връзките между научните изследвания, академичните среди и агробизнеса, особено от българската страна на ТГР.

Университет на Македония (UOM)/ Научен комитет (RC)/ Катедра по балкански, славянски и източни науки (BSOS) (PP3)

UOM/RC/BSOS (PP3), представляващ Dpt. балканистика, разполага с пълен набор от кадри, както академични, така и административни. Dpt. се фокусира, наред с други дисциплини, върху икономиките на Балканските региони, така че няколко професори произхождат от финансовия/икономическия сектор и следователно са подходящи за принос и участие в обучителни дейности и т.н. В допълнение, катедрата ще използва своите преддокторски и следдокторантски изследователи, като се гарантира достатъчно работна сила, която да бъде ангажирана във всички дейности и по-специално там, където ще са необходими допълнителни изследвания, например картографиране и т.н. Накрая, катедрата възнамерява да ангажира в събитията по проекта своите студенти в преддипломна степен , за да се осигури възможно по-широко разпространение на резултатите от проекта. Освен това ще се ангажира с надграждането на прединкубатора, за да предлага по-добри услуги. Освен това университетът е изцяло оборудван с административен персонал със значителен опит в изпълнението на проекти като цяло и проекти на INTERREG (двустранни или транснационални). PP3 е отговорен най-вече за Действие 2, за функционирането на прединкубатора в Солун и за превръщането му в информационен център за предприемачи и МСП. PP3 ще участва активно във всички етапи на изпълнение на проекта, от етапа на разработване до осигуряването на персонал, както и за хостване на прединкубатор/инфо-хъб, извършване на инфраструктурни работи, макар и в малък мащаб. В други аспекти PP3 ще бъде особено активен в обучителни сесии и т.н., като същевременно предоставя експертен опит за прилагането на меките дейности.

Related Articles

Free Joomla! templates by Engine Templates