Очаквани резултати

Основният резултат от проекта е разработването на устойчива система за подпомагане на бизнеса на знанието и иновациите в секторите земеделие и храни от ТГ регион. Развитие на умения, осведоменост за иновативни подходи, бизнес модели, по-силни трансгранични бизнес връзки, по-добра конкурентоспособност и устойчивост на сектора на предприемачеството в земеделието и храните, което ще доведе до подобряване на условията за предприемачество както по време на проекта, така и след приключване на проекта.

Това ще бъде постигнато чрез действията, предвидени и описани по-горе. Тъй като трансграничният регион е доминиран от икономика, свързана със земеделието, Bu4Inno ще реализира съвместни трансгранични дейности и се очаква повече от 100 фермери да бъдат част от споменатите дейности.

Освен това проектът ще насърчи създаването на нови стартиращи МСП и микро-МСП чрез предоставяне на набор от инструменти за практики за бизнес иновации и елементарни умения за управление на бизнеса.

В допълнение, проектът има за цел да осъществи насочена синергия между бизнес сектора и целевата група, което ще бъде постигнато чрез събития, като същевременно се фокусира върху особеностите на трансграничната икономика.

Трябва също така да подчертаем важността на електронната платформа за подкрепа и иновации, която ще бъде разработена и ще предлага подкрепа през целия живот, образование и обучение от тримата партньори.

CERTH/INAB като публичен изследователски център може да хоства и надгражда платформата и да използва своите уникални познания в областта на ИТ земеделието и биотехнологиите, за да подпомогне МСП в ТГ регион и също така да разшири тази подкрепа от двете страни, в Гърция и България, с усилията и на проектните партньори.

Related Articles

Free Joomla! templates by Engine Templates